Fairwood verkoopvoorwaarden

Fairwood b.v. - Stephensonstraat 23 - 4004 JA Tiel
0344-640035 - info@fairwood.nl - Ma-Di-Wo-Vrij: 8.30-17.00 -- Do: 8.30-20.30 -- Za: 10.00-16.00


krimpen uitzetten hout

Houten vloer » Fairwood » Verkoopvoorwaarden


Fairwood opslag houten vloeren

Verkoopvoorwaarden Fairwood b.v. 

printen verkoopvoorwaardenPrint de algemene verkoopvoorwaarden van Fairwood

Artikel 1. Algemeen

1.1
. In deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Fairwood bv te Tiel
Afnemer: klant van de leverancier
Partijen: Leverancier en de afnemer tezamen.

1.2 Algemene voorwaarden waarnaar door de Afnemer wordt verwezen, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Fairwood en de Afnemer zijn overeengekomen.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fairwood te sluiten overeenkomsten, alsmede op haar aanbiedingen, ook ingeval de overeenkomst mondeling, per email of schriftelijk tot stand komt.

1.5 Zowel afnemer als leverancier houden zich voor, tijdens en na het bereiken van overeenstemming, afzijdig van negatieve uitingen tegenover derde personen, sociale media en internet. Schending hiervan geeft voor alle partijen recht op compensatie.


Artikel 2. Offertes, orders, prijzen en overeenkomsten.

2.1 De in offertes, prijslijsten en andere documentatie voorkomende gegevens, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichtsopgave zijn een indicatie en voor Fairwood niet bindend. Aan eventuele berekeningen, van de plattegrond van de woning, kunnen geen rechten worden ontleend. De afnemer dient dit altijd zelf te controleren na ontvangst van de offerte en order.

2.2 De monsterborden, proefplankjes, modellen, afbeeldingen en beschrijvingen van zaken geven een algemene aanduiding van de producten en zijn niet bindend. Hout is een natuurproduct en kleur, vorm en tekening zijn ontstaan door natuurlijke omstandigheden en zullen daarom per definitie vari�ren.

2.3 Op de website genoemde prijzen, instructies of aanbevelingen zijn indicatief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2.4 De door Fairwood uitgebrachte offerte is vrijblijvend en gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Fairwood is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2.5 Orders dienen schriftelijk te worden geplaatst. Waarna zij, indien Fairwood met de order akkoord gaat, door Fairwood worden bevestigd. Dit geschiedt d.m.v. een orderbevestiging. Niet-bevestigde orders mogen door Fairwood altijd zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

2.6 Koopt u online, dan dient u altijd van te voren in de showroom te komen kijken. De houtproducten kunnen voor levering door de afnemer worden bekeken in het magazijn.

2.7 De door Fairwood gehanteerde prijzen zijn af loods, c.q. af magazijn, exclusief omzetbelasting, exclusief emballage en exclusief vervoer, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2.8 Mocht een product niet leverbaar zijn, dan heeft Fairwood het recht een vervangend alternatief te leveren of de bestelling te annuleren. De afnemer heeft het recht het alternatief te weigeren waarna de order geannuleerd zal worden.

2.9 Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen in een gesloten overeenkomst kunnen partijen binden. Wanneer wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de overeenkomst schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

2.10 Indien meer dan ��n natuurlijk en/of rechtspersoon als opdrachtgever optreedt of zich al zodanig gedraagt, dan zijn alle rechtspersonen jegens Fairwood hoofdelijk aansprakelijk.

2.11 Fairwood heeft het recht haar rechten, bevoegdheden uit de betreffende overeenkomst, alsmede de eigendom van de betreffende zaken aan derden over te dragen. Zonder schriftelijke toestemming van Fairwood mag afnemer zijn rechten en verplichtingen jegens Fairwood niet aan derden overdragen.

2.12 Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen, geschieden leveringen op grond van de gesloten overeenkomst niet op basis van exclusiviteit.


Artikel 3. Omschrijving kwaliteit en reclame

3.1 Fairwood zal de afnemer de zaken leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid, zoals in de (gewijzigde) orderbevestiging omschreven, zoals door Fairwood geaccepteerd.

3.2 Houtproducten zijn natuurproducten. Natuurlijke afwijkingen in kleur, structuur en dergelijke zijn daarom onvermijdbaar. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte en/of technische niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, kleur, finish, maat en gewicht zijn toegestaan. Dergelijke afwijkingen verplichten Fairwood ook niet tot vervangen, of schadevergoedingen en zij geven de afnemer niet het recht om de ontvangst of betaling van het geleverde te weigeren. Onderlinge kleurafwijkingen van een leverantie zijn toegestaan.

3.3 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen is Fairwood toegestaan leveringen naar boven af te ronden op hele c.q. vaste verpakkingen en planken. Indien de order niet verpakt materiaal betreft, is een meerlevering van drie procent (vanaf 30 m2) van de door de afnemer bestelde hoeveelheid geoorloofd. Een minderlevering, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, is niet toegestaan.

3.4 Fairwood staat er uitsluitend voor in, dat de zaken geschikt zijn voor normaal gebruik zoals in de productomschrijving of gebruiksaanwijzing voorzien. Fairwood staat er niet voor in, dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de afnemer deze wil bestemmen. Ook niet wanneer dit doel aan Fairwood kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

3.5 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering of afhaling direct te onderzoeken.
  Afnemer controleert hierbij:
 • of de verpakking, emballage, en uitwendige staat in orde is.
 • of de afgeleverde of opgehaalde zaken betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantallen en hoeveelheid) overeenkomen met hetgeen is overeengekomen.
  U dient de hoeveelheden aan de hand van de maatlijst te controleren bij ontvangst, deze is bij levering bijgesloten.
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen,
 • of indien- deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van de zaken.
Een en andere met inachtneming van hetgeen in artikel 3.1 is gesteld. Alle reclames dienen binnen 48 uur schriftelijk te geschieden via ons postadres of email (info@fairwood.nl). Bij overschrijding vervallen de rechten van de afnemer.

3.6 Voor alle houtproducten geldt dat zowel bij Fairwood als door afnemer bovendien een optische controle plaats dient te vinden. De afnemer dient voorts tijdens het leggen van de vloer aan te (doen) tekenen: relatieve luchtvochtigheid in de ruimte waarin de vloer wordt verwerkt, het vochtpercentage van de ondervloer, de legwijze, gebruikte lijmen en alle overige relevante zaken.

3.7 De afnemer houdt tijdens de werkzaamheden altijd controle of toezicht op de uitgevoerde werkzaamheden en producten. Wanneer de nieuwe fase van het leggen ingaat is de afnemer akkoord met de afgesloten fase (bijvoorbeeld, tijdens het leggen van de vloer: voordat de vloer verder bewerkt wordt, is de afnemer akkoord met de gelegde planken en kwaliteit)

3. 8 Indien de afnemer tijdig reclameert, blijft diens verplichting tot betaling en afname van de gedane bestelling bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Fairwood worden geretourneerd, zie artikel 11.

3.9 Indien de reclame gegrond is, zal Fairwood ter zijne keuze, hetzij een blijkelijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde goederen, hetzij de goederen vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde goederen. Tot verdere schadevergoeding is de Fairwood niet verplicht. Indirect schade wordt nimmer vergoed.


Artikel 4: Bewerking van houtproduct

4.1 Alle houtproducten kunnen/dienen na ontvangst en voorbewerking licht nageschuurd te worden. Indien het product is voorbewerkt, is dit niet van toepassing. Vraag bij twijfel altijd verdere informatie schriftelijk per email bij Fairwood.

4.2 Voor het aanbrengen van speciale bewerkingen op het houtproduct heeft de afnemer de mogelijkheid om het bestelde vooraf te komen bekijken. Fairwood mag ervan uitgaan dat wanneer het product niet vooraf door afnemer wordt bekeken, de afnemer akkoord is gegaan met het te bewerken product.

4.3 Indien het houtproduct wordt gerookt komen per definitie de visuele kleurverschillen meer naar voren. Dit behoort bij het natuurlijke proces en is geen reden tot reclamatie.

4.4 Hout is een natuurproduct dat verkleurt onder invloed van uv-licht en zon/daglicht.

4.5 Het houtproduct dient door de afnemer te worden onderhouden met het bijgeleverde onderhoudsmiddel en volgens de bijgeleverde instructies. Bij geen regelmatig gebruik hiervan vervalt enige vorm van garantie. Bewijslast van gebruik onderhoudsmiddelen wordt getoetst aan de hand van aankoopbonnen van Fairwood

4.6 Instructies en aanwijzingen van Fairwood dienen slechts ter indicatie, onverminderd de verplichting van de afnemer tot het verrichten van eigen controles en proeven onder de heersende omstandigheden.

4.7 Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren zaken alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door Fairwood naar beste weten verstrekt. Dit op basis van de door afnemer verstrekte informatie.

4.8 Mocht het houtproduct door de afnemer zelf worden geplaatst, bewerkt en/of afgewerkt dan is dit op risico van de afnemer. Voor het aanbrengen van de afwerking dient de afnemer deze te testen op het betreffende houtproduct. Afnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk. Waarschuwing! Doeken die door de afnemer gebruikt worden voor het aanbrengen van olieproducten moeten direct na het gebruik in een emmer water worden gestopt, deze kunnen anders door broei spontaan ontbranden! Let op brandgevaar

4.9 Wordt het houtproduct in aard veranderd, bewerkt/gezaagd/gelegd etc., dan wordt de kwaliteit door de afnemer geaccepteerd en vervalt alle vorm van reclamatie. Leggen en/of bewerken is accepteren van het geleverde.

4.10 Lijmen van de vloer is een professionele aangelegenheid. Indien dit door een ander persoon gebeurt dan de door Fairwood aanbevolen parketleggers dan verklaart u dat deze persoon zakenkundig is. Het risico komt derhalve voor de afnemer.

4.11 De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht. De ruimte dient leeg en veegschoon te zijn.

4.12 Bij lijmen van de vloer dient de ondervloer vlak, drukvast, trekvast, vrij van vervuiling en blijvend van vocht te zijn. Standaard wordt uitgegaan van een zandcementdekvloer, indien anders schriftelijk op de order is vermeld. Hierbij dient u na te vragen bij uw aannemer/bouwbedrijf dat de ondervloer van goede kwaliteit is en dat hier de houten vloer op verlijmd kan worden i.v.m. trekspanning. Het risico ligt derhalve bij de afnemer.

4.13 Na het aanbrengen van een egaline laag door de afnemer of een zakenkundige gekozen persoon van de afnemer, dient deze altijd voldoende dik te zijn en geschuurd te worden voor de verlijming van de vloer.

4.14 Bij vloerverwarmingen dienen de volgende opmerkingen in acht te worden genomen:
 • Indien de vloerverwarming in de bestaande vloer wordt gefreesd met sleuven en daar de vloer op wordt geplaatst, dan dienen deze sleuven te worden opgevuld met sneldrogend beton waarnaar de hele vloer ge�galiseerd dient te worden met egaline.
 • Eventuele vloerkleden/karpetten zorgen voor 2 graden verhoging van de temperatuur. M.a.w. Geen goede combinatie met vloerverwarming. Het risico ligt derhalve bij de afnemer.
 • Bij vloergedeelten zonder vloerverwarming dient een dilatatievoeg te worden aangebracht.
 • De afnemer dient voor het leggen van de vloer, de vloerverwarming minimaal 2 weken te testen om de vloer voldoende te drogen. Hierbij dient de afnemer het algemeen erkende opstookprotocol te volgen, voordat de vloer wordt geplaatst. Deze kunt u kosteloos bij Fairwood aanvragen.
 • Het vloerverwarmingssysteem dient door een erkend bedrijf te worden aangelegd en voldoende diep te liggen. De oppervlakte temperatuur dient daarbij niet boven de 28 graden uit te komen.
 • De vloerverwarming dient tijdens het gebruik geleidelijk te worden verhoogd of verlaagt (1 graad per dag).
 • Zeker bij vloerverwarming is het voor de afnemer noodzaak om voortdurend de luchtvochtigheid te meten, zie artikel 9.Artikel 5: Prijs en prijswijzigingen.

5.1 De overeengekomen prijs is gebaseerd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende lonen, sociale lasten, en valutaverhoudingen. De overeengekomen prijs omvat, behalve de prijs voor zaken, mede inklaringskosten, invoerrechten, acrreditiefkosten, kosten van verpakkingen etc. De door Fairwood gegeven prijzen zijn netto prijzen en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

5.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor aflevering van de zaken de overeengekomen prijs wordt verhoogd, tenzij als gevolg van valutaherziening, verhoging van belasting of invoerrechten, hetzij door omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Fairwood vallen, is Fairwood gerechtigd de prijsverhoging aan de afnemer door te berekenen. Slechts indien de prijsverhoging meer dan 10% per jaar bedraagt ten opzichte van de overeengekomen prijs, heeft de afnemer binnen veertien dagen nadat Fairwood de afnemer dienaangaande schriftelijk heeft ge�nformeerd, het recht de overeenkomt door een aan Fairwood gerichte schriftelijk en aangetekend schrijven verzonden verklaring te ontbinden.

5.3 Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreken is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te maken komen voor rekening van de afnemer. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de order zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de order dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.


Artikel 6: Levering, Levertermijn en betaling.

Levering:


6.1 Levering geschiedt * af Fairwood Tiel*, tenzij anders is overeengekomen. Van het moment van afgifte is het risico van de te leveren zaken op de afnemer overgegaan. De partij onder wiens verantwoordelijkheid het vervoer plaatsvindt, dient er voor zorg te dragen dat de zaken altijd in gesloten wagens vervoerd worden.

6.2 Het is Fairwood toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Fairwood bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.3 Fairwood is gerechtigd om zonder opgave van redenen levering onder rembours te laten geschieden.

6.4 De afnemer draagt op het afleveringsadres zorg voor de benodigde faciliteiten voor toegang en transport. De vloer en/of meubelstukken en andere houtproducten worden daarbij zo dicht mogelijk buiten bij de woning gebracht en dienen door de afnemer zelf naar binnen worden gebracht.

De vloer en/of meubelstukken en andere houtproducten worden daarbij zo dicht mogelijk buiten bij de woning gebracht en dienen door de afnemer zelf naar binnen worden gebracht.

6.5 De transportkosten worden berekend voor 1 levering, deelleveringen naar verzoek van de afnemer worden aan de afnemer doorberekend.

6.6 Na de levering dienen de houtproducten enkele dagen te acclimatiseren in de te leggen verwarmde ruimte (18 graden) voordat deze kunnen worden geplaatst. Hieronder verstaat Fairwood niet direct naast verwarmingsbronnen en niet in vochtige ruimtes, zoals garage etc.

6.7 Vocht dat vrijkomt na bijvoorbeeld stucen heeft een directe consequentie op het in en uitzetten van houtproducten.

6.8 Bij de levering van een meubelstuk, kunnen deze geleverd worden in separate dozen. De afnemer dient deze zelf te monteren m.b.v. de meegeleverde instructie.

6.9 Voor levering van een meubelstuk dient de afnemer gecontroleerd te hebben om het meubelstuk geplaatst kan worden op de plek die de afnemer voor ogen heeft. Daarnaast dient de afnemer gemeten te hebben of het meubelstuk in de beoogde ruimte naar binnen past.

6.10 Werknemers van Fairwood kunnen op verzoek van de afnemer helpen bij laden of lossen. Dit is echter geheel voor risico van de afnemer. Bij de diverse ingangen van de panden zijn hiervoor aansprakelijkheidsborden geplaatst.

6.11 Fairwood heeft het recht bij iedere verandering in de zakelijke situatie van de afnemer (directiewisseling etc.) naar haar keuze de levering van de nog lopende orders onmiddellijk te staken of voor de afwikkeling daarvan zekerheid te verlangen. Hetzelfde geldt indien ongunstige inlichtingen omtrent de afnemer Fairwood bereiken. Voorts is Fairwood niet gehouden tot levering, zolang de vorige leveringen, waarvan de koopsom opeisbaar is, nog niet ten volle zijn betaald.

Levertermijn:

6.10 De leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst is aangegaan en nadat alle gegevens die de afnemer dient aan te leveren (getekende bestelling en eventuele aanbetaling) door Fairwood zijn ontvangen. Tenzij schriftelijk wordt overeengekomen, zijn de door Fairwood opgegeven termijn van levering nimmer aan te merken als fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering heeft afnemer geen recht op een schadevergoeding noch de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst en evenmin mag door hem de ontvangst en betaling worden opgeschort. Indien geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan zal Fairwood een redelijke termijn worden gegund om alsnog te leveren. De redelijke termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd met een maximum van ��n maand. Bij overschrijding heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.11 Fairwood heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de afnemer aan te bieden. Een aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. In het geval dat de afnemer weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de kosten voor retourneren, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de afnemer. Ingeval van weiger tot afname zal Fairwood niet eerder gehouden zijn de zaken af te leveren dan nadat de afnemer de overeengekomen prijs heeft voldaan, zulks met inbegrip van de als gevolg van weigering tot afname door Fairwood gemaakte kosten.

Betaling:

6.12 Als het houtproduct voor de afnemer speciaal besteld wordt, of wordt bewerkt dan vragen wij de afnemer een aanbetaling van �500,00 voor vloeren en �200,00 voor meubelstukken over te maken op: NL 33 INGB 0686 0521 02 o.v.v. Aanbetaling, met de naam vermeld op uw bestelling. Zodra wij deze aanbetaling hebben ontvangen wordt de order definitief en gaat de gestelde levertermijn in.

6.13 De betaling is 100% voor levering. De factuur wordt de afnemer enkele dagen voor levering per email verzonden. Dit bedrag dient voor de levering bij Fairwood op de rekening bijgeschreven te zijn. Als het houtproduct af loods Tiel wordt opgehaald dan is het mogelijk om het bedrag te voldoen per pin of contante betaling.

6.14 Betaalt u via een bouwdepot, dan dient de afnemer zich ervan te vergewissen dat het voor levering betaald is (minimaal 3 weken van te voren aangeven). Na een verstuurde bouwdepot factuur kan deze niet meer gewijzigd worden.


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Fairwood behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de afnemer afgeleverde goederen voor, totdat zijn vorderingen op de afnemer uit welke hoofde dan ook, geheel zijn voldaan.

7.2 Zolang de eigendom der goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.

7.3 De afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Fairwood te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht anders luidend beding, terstond ten volle opeisbaar.

7.4 De afnemer die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem afgeleverde goederen.

7.5 Op het moment, dat de goederen of een gedeelte hiervan, verwerkt zijn en/of in aard zijn veranderd dan heeft Fairwood het recht bij voorrang te worden betaald, met de opbrengsten van de mede uit het verwerkte ontstane producten.


Artikel 8: Verpakking

8.1 Wanneer Fairwood door de verpakking en het transport laadborden, pallets, pakkisten, kratten, rolcontainers, etc. ter beschikking heeft gesteld of door een derde » al dan niet tegen voldoening van statiegeld of door waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de afnemer verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze laadborden, etc. te retourneren naar het door Fairwood opgegeven adres.


Artikel 9: Gebruik en garantie:

9.1 !! Door veranderingen in temperatuur en vocht, kan er krimp en uitzetting ontstaan van de houtproducten. U kunt dit voortdurend bijhouden met een hygrometer. Luchtvochtigheid moet 60% zijn!! Houtkachel, ventilatiesystemen, directe zon en warmtebronnen vlakbij het houtproduct kunnen krimpscheuring geven. In drogere periodes en in de seizoenen dient de afnemer zelf zorg te dragen dat de relatieve luchtvochtigheid in de woning op peil is. Dit kan worden bereikt m.b.v. een luchtbevochtiger.

9.2 Mocht er bij de afnemer een ventilatiesysteem (bijvoorbeeld airco of WTW) of vloerverwarming aanwezig zijn in de woning, dan is er sprake van extreem droge lucht. De afnemer dient de ruimte dan extra te bevochtigen met een luchtbevochtiger.

9.3 Hout dat wordt gebruikt in uw houtproduct wordt gedroogd in een speciale kamer tot een houtvochtpercentage van 8-12%. Hout werkt onder invloed van schommelingen in warmte en vocht. Mocht er schade ontstaan door werking van het hout, dan is Fairwood gerechtigd het houtvochtpercentage te komen meten. Mocht er worden vastgesteld dat het vochtpercentage +2% hoger of -2% lager is dan deze waarden, mag er worden uitgegaan van externe invloeden op het vochtpercentage van het hout (te lage of te hoge relatieve luchtvochtigheid, stookgedrag, direct zonlicht, WTW systemen, airco's etc.) Fairwood heeft noch controle, noch invloed kunnen uitoefenen op deze externe invloeden en draagt derhalve hierover geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

9.4 Kleine beschadigingen aan houten producten kunnen door de afnemer worden bijgewerkt met een reparatietube. Deze kunnen wij u kosteloos toesturen.

9.5 De afnemer moet volgens de wet eventuele schade zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

9.6 De garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan door normale slijtage, in geval van ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik (bijvoorbeeld het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld), in geval van onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, bij onjuiste opslag, bij ongelukken en/of onheil zoals brand- en waterschade, en indien zaken, zonder toestemming van de, door derden ondeskundig zijn gewijzigd of gerepareerd. Fairwood wordt door de afnemer in de gelegenheid gesteld de verrichte reparatie op haar deskundigheid te beoordelen.

9.7 Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur etc. kunnen het recht op garantie beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, handelsgebruik of gebruiksschade.

9.8 Bij sommige houtproducten is er sprake van verlijming. Wanneer er tot 1 jaar na levering geen schades zijn opgetreden t.a.v. de verlijming van het houtproduct mag er worden uitgegaan van het feit dat de verlijming correct is uitgevoerd. Schades t.a.v. de verlijming die na deze periode optreden moeten eveneens worden toegeschreven aan krachten die de oorzaak hebben in externe factoren (te lage of te hoge relatieve luchtvochtigheid, stookgedrag, direct zonlicht, WTW systemen, airco's etc.)

9.9 Door het product te gebruiken verminderd, door de tijd, de waarde van het product. Bij schade en/of reclamatie zal daarom altijd een percentuele aftrek van de nieuwprijs plaatsen.


Artikel 10. Aansprakelijkheid:

10.1 Fairwood is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken.
  Deze oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn:
 • Ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijke verlies aan bouwbocht na nieuwbouw of verbouw.
 • Ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, cv-leidingen, vloerverwarming en haarden.
 • Een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin.
 • Een onjuiste samenstelling van de tussen en/of ondervloer of een onvoldoende vlakke ondervloer. De afnemer is verplicht voor de start van de werkzaamheden het onvoldoende vlak zijn aan Fairwood te melden
 • Het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de parketlegger vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en resultaat daarvan voldoende was.
10.2 Fairwood is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die door de afnemer zelf zijn aangebracht, zoals afwerking op het houtproduct en installeren van vloer en monteren van de tafel.

10.3 Bij schade stelt de afnemer Fairwood in gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of namens Fairwood.

10.4 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door ondernemer veroorzaakte schade aan afnemer en afnemers eigendommen moeten direct (uiterlijk binnen 48 uur) bij Fairwood worden gemeld per email. Als 48 uur na (op)levering geen melding bij ondernemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd, geinstalleerd en/of dat er geen schade door ondernemer is veroorzaakt.

10.5 Mocht de afnemer van mening zijn dat kosten voor Fairwood moeten worden gemaakt, dienen deze kosten altijd schriftelijk van te voren worden aangevraagd. Fairwood gaat alleen tot betaling van gemaakte kosten, waarna vooraf schriftelijke toestemming te hebben verleend en hiervoor facturen van derden kunnen worden overlegd. Fairwood heeft altijd het recht om dit op een alternatieve manier te regelen.


Artikel 11: Retour leveringen:

11.1 Fairwood is nimmer verplicht retour leveringen te aanvaarden. In overleg met en na toestemming van Fairwood kunnen retour leveringen plaatsvinden van voorraadgoederen. Speciale gemaakte houtopdrachten, visgraat vloeren, bewerkte vloeren, speciale patronen, bewerkte meubelstukken (zoals bijvoorbeeld tafels en kasten), speciaal bestelde plinten en in aard veranderde houtproducten (gezaagd, bewerkt etc.) worden nimmer retour genomen.

11.2 De retour leveringen dienen binnen 4 weken na afname te worden geretourneerd. Deze dienen onbeschadigd (niet gezaagd/bewerkt), schoon en steeds vochtvrij en verwarmd opgeslagen geweest te zijn. Tevens dienen zij in originele verpakking te worden geretourneerd. Indien een retour levering niet aan de eisen voldoet, dan zal deze niet worden geaccepteerd.

11.3 De retourzending vindt franco plaats bij Fairwood. De geretourneerde zaken worden vervoerd voor rekening en risico van de afnemer.


Artikel 12 Overmacht:

12.1 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Fairwood welke van die aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Fairwood kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, belemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht. In geval van overmacht is Fairwood te zijner keuze gerechtigd, hetzij de de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de afnemer Fairwood daartoe schriftelijk aanmaant, is de Fairwood gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.

12.2 Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

12.3  Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren.


Artikel 13: Nederlands recht

13,1 Het Nederlands recht is op de koop van toepassing.


Contact gegevens:

Fairwood bv.
Stephensonstraat 23 (bezoekadres)
Stepensonstraat 18 (postadres)
4004 JA Tiel +31 (0) 344-640035
info@fairwood.nl
� www.fairwood.nl

Vraag aan Fairwood:

houten vloeren vraag

Fairwood op Social mediaFairwood 20 jaar:

1 September 2017 
20 jaar boom planten

Ter gelegenheid van het 40 jarige bestaan van de houthandel en het 20 jarig bestaan van Fairwood, heeft onze eerste generatie een eik geplant.

Wij als tweede en derde generatie, doen ons uiterste best u met dezelfde passie en vakkennis ook de komende 20 jaar te blijven ontvangen.

U bent daarom altijd van harte welkom in Tiel.

SHOWROOM DRUK:

Mocht de de telefoon niet opgenomen worden:

drukte showroom

 

Houten vloeren, tafels showroom soms erg druk

Bel ons a.u.b. wat later terug (0344-640035) of stuur een mail: info@Fairwood.nl